A A A

StatutROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz mieszkańców Staniszowa i Gminy poprzez:

 1. popularyzowanie wiedzy z dziedziny ekologii i ekonomii,

 2. propagowanie zrównoważonego rozwoju wsi,

 3. promocja wsi,

 4. popieranie inicjatyw gospodarczych i ekologicznych,

 5. integrację mieszkańców,

 6. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

 7. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowanymi instytucjami.

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

 2. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki,

 3. promowanie produktów lokalnych,

 4. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,

 5. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,

 6. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

 7. wspieranie działań zmierzających do normalnego funkcjonowania gminy,

 8. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi,

 9. ścisłą współpracę z Radą Sołecką, radnymi i Kołem Gospodyń Wiejskich,

 10. prowadzenie strony internetowej,

 11. aktywny udział w programach operacyjnych Unii Europejskiej,

 12. pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów w relacjach z Urzędem Gminy,

 13. konsultacje podczas opracowywania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – w szczególności w odniesieniu do sołectwa Staniszów.