A A A

Założenia do Projektu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Staniszowa przewiduje:

- utworzenie około 500 działek budowlanych - nie liczymy działek /ponad 100/ ujętych we wcześniej zatwierdzonych Planach ,

- liczba mieszkańców wzrośnie do ponad 3000 - teraz jest nas ponad 800,

Nasze stowarzyszenie i Rada Sołecka  wniosły uwagi do tego Planu:

- brak zgody na zabudowę terenów na które inwestycje będą negatywnie oddziaływały /kolor brązowy na mapie/,

- brak jest wytyczenia chodnika przez wieś,

- brak wytyczenia ścieżek pieszo-rowerowych /nie chodzi o wyznaczenie szlaków rowerowych po istniejących dziurawych drogach/ łączących nas z sąsiednimi miejscowościami,

- brak wytyczenia drogi łączącej Słoneczną Dolinę z drogą do Jeleniej Góry,

- brak uwzględnienia możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /pomimo braku sieci kanalizacyjnej/,

- brak uwzględnienia zwiększenia minimalnej powierzchni działek do 20 arów,

- brak uwzględnienia utworzenia parkingu przy Górze Witosza,

- brak uwzględnienia utworzenia miejsca do odpoczynku dla rowerzystów i pieszych, naprzeciw Góry Witosza, przy drodze do Cieplic /miejsce na ognisko, ławki, stoliki/,

- brak stworzenia systemu odwodnienia wśi /rowy, przepusty, cieki wodne  itd/,

- itd....

Powyższe uwagi nie zostały uwzględnione - uznano je  jako nieistotne, które Plan nie musi zawierać.....

Ponadto w planie jest zmiana klasy drogi powiatowej łączącej Staniszów z Cieplicami na drogę lokalną do Słonecznej Doliny i dalej jako zbiorczą /trochę szersza/ z tym, że odcinek ten ma długość ok. 150 m, do granicy gminy - dalej jest to droga miasta!

Co prawda uwzględniono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych ale tylko tymczasowo, do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej.